TÜRBE KATARİ AHMET BEY’E Mİ AİT? | İskilip Gazetesi | İskilip'in En Kapsamlı Gazetesi | Avc
TÜRBE KATARİ AHMET BEY’E Mİ AİT?
HABERLER

TÜRBE KATARİ AHMET BEY’E Mİ AİT?

İskilip Belediyesinin Ulucami etrafında yürüttüğü çevre düzenleme çalışması esnasında ortaya çıkan yapının Koruma Kurulu uzmanlarının incelemesinden sonra bir türbeye ait olduğu kesinlik kazanmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden emekli kendisi de İskilipli olan Arkeolog, Sanat Tarihçisi Ali Kılcı türbenin Katari Ahmet Bey’e ait olduğuna işaret etti. Ali Kılcı’nın İstanbul’da düzenlenen sempozyuma da sunduğu ve Belediyeye de gönderdiği belgede şu ifadelere yer veriliyor.

İSKİLİP KATARİ AHMED BEY ZAVİYESİ

 

Günümüzde yeri bilinmemekle birlikte, Çarşı’da Camii Atik civarında olması muhtemel Selçuklu devrinde yapılan bu zaviyenin bir bölümünde Katar oğlu Ahmet Bey’in Türbesi olduğu kayıtlarda görülmektedir. Tahrir defterlerinde de bu konuda kayıt vardır. Ramazan 1104/Mayıs 1693 tarihli bir kayıtta, ayende ve revendeye (zaviyeye gelenler)yemek verilen zaviyenin binası muhtemelen bir depremle yıkıldığı, vakfın gelirinin İskilip’teki alimlere verilmeye başlandığı, bunu yapmayan zaviyedarın görevden alınarak yerine başka birinin tayin edildiği görülür.

“İskilip’te Ahmed Bey zaviyesinin zaviyedarları olanlar ayende ve revende it’am etmek şart olub lakin zaviye-i mezbure  harabe müşrif olub avaidi mezbure İskilip’te ulemaya vakıf ve şart olub hala zaviyedar olan ekl ve bel’ etmek ref olunub yerine Seyyid Mehmed camiinde vaiz Mehmede tevcih kadısı naib Ahmed arzıyla. Ramazan 1104 “

Bu kapsamda Katari Ahmet Bey’in Kumyeri Mezraası aşar bedelinin Ulu Camide vaaz eden ulemaya verildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır.

 

Ali Kılcı, “Hurufat Defterlerine Göre 18-19. Yüzyıllarda İskilip Vakıfları Hakkında Bazı Notlar”.15 Ekim 2017degerçekleşen 4 Şehir Tarihi Yazarları kongresine sunulan bildiriden